Recenzja
Opowiem ci mroczną historię

Czarny Wygon. Bisy II
okiem literaturoznawcy21.03.2016

Wywiad dla ?Nowin?


Zapraszamy do lektury wywiadu ze Stefanem Dardš opublikowanego w weekendowym magazynie Gazety Codziennej „Nowiny” po og?oszeniu wyników plebiscytu „Z?oty Ko?ciej 2015”.

Tekst rozmowy mo?na znale?? pod nast?pujšcym linkiem:
Dodał: Administrator

03.03.2016

Stefan Darda ze Z?otym Ko?ciejem 2015 za ?Zabij mnie, tato?!


Na portalu Kostnica og?oszono wyniki plebiscytu Z?OTY KO?CIEJ 2015.
Z przyjemno?ciš informujemy, ?e decyzjš Czytelników (ogó?em oddano 14.570 g?osów) w kategorii THRILLER zwyci??y?a powie?? „Zabij mnie, tato”.

Pe?nš list? wyró?nionych znale?? mo?na pod nast?pujšcym linkiem:
http://www.kostnica.com.pl/zlotykosciej2015.htm

LAUREATOM SERDECZNIE GRATULUJEMY!
Dodał: Administrator

21.01.2016

Podsumowanie najwa?niejszych wydarze? II po?owy 2015 roku1. Premiera powie?ci „Zabij mnie, tato”

W pierwszych dniach listopada 2015 roku w ksi?garniach ukaza?a si? najnowsza powie?? Stefana Dardy. Jest to thriller, którego fabu?a rozgrywa si? we wspó?czesnej Polsce. Tu? po premierze w sieci pojawi?o si? wiele recenzji tej ksiš?ki. Poni?ej przedstawiamy linki do kilku z nich:

http://ksiazkomaniacyrecenzje.blogspot.com/2015/12/stefan-darda-zabij-mnietato.html?m=1
Fragment:
Rewelacyjna! - to pierwsze co nasun??o mi si? po przeczytaniu ksiš?ki Stefana Dardy "Zabij mnie, tato". Nie ma w tym ?adnej przesady. Ta ksiš?ka mnie po prostu urzek?a, poch?on??a, zagra?a moimi emocjami.


http://www.qfant.pl/review/stefan-darda-zabij-mnie-tato/

Fragment:
"Atmosfera rozpaczy i cierpienia jest tutaj odczuwalna na ka?dym kroku. Wysuni?cie tragedii rodziny Szykowiaków oraz ich przyjació? na pierwszy plan budzi w czytelniku wiele emocji, poczšwszy od wspó?czucia i smutku, po z?o?? i gniew spowodowany nieudolno?ciš przepisów prawa. Autor niewiele miejsca po?wi?ca samemu sprawcy – nie bawi si? w t?umaczenie, wybielanie czy te? eksponowanie zwyrodnialczych cech porywacza. Nie ma tutaj bowiem miejsca na relatywizm moralny – z?o nazwane jest z?em, a dobro dobrem."

 

http://paradoks.net.pl/read/28160

Fragment:
„Darda porusza w swej ksiš?ce bardzo powa?ne sprawy – bezbronno?? naszego spo?ecze?stwa w obliczu zagro?enia i cz?stš bezsilno?? organów ?cigania, zwišzanych absurdalnymi przepisami. Pi?tnuje te? powszechnš obecnie, bardzo niebezpiecznš fascynacj? seryjnymi mordercami (seriale w stylu „Hannibal” lub „Dexter”) i brak poczucia moralno?ci, który ka?e kreowa? przest?pców na gwiazdy Internetu. Jest to swego rodzaju spo?eczna mania samobójcza, przynoszšca fatalne owoce. Ca?a historia i wszystkie postaci w ksiš?ce s?u?š ukazaniu tego niebezpiecze?stwa. Ksiš?ka jest mroczna, wr?cz ponura, które to cechy sš widoczne w ca?ej twórczo?ci Stefana Dardy – ale te? bardzo interesujšca, z dobrze opisanym t?em spo?ecznym i pod?o?em psychologicznym oraz galeriš ?wietnie scharakteryzowanych bohaterów.”


http://okiem-na-horror.blogspot.com/2015/12/stefan-darda-zabij-mnie-tato.html

Fragment:

„Jest to opowie?? o tym, ?e tak naprawd? nic nie trwa wiecznie i niczego nigdy nie da si? przewidzie?. Niby nic w tym odkrywczego, ale autor ukazuje nam to z ca?kiem innej perspektywy.

Podsumowujšc, „Zabij mnie, tato” to kolejna rewelacyjna pozycja do przeczytania. Polecam jš wra?liwym osobom, które w ksiš?ce szukajš wi?kszych dozna? ni? tylko sensacja i zbrodnia.

Konkretnie, mocno, intensywnie – tak w?a?nie pisze Stefan Darda.”

 

http://szczere-recenzje.pl/idealny-prezent-dla-taty-dobry-kryminal/3988/#more-3988

Fragment:

 

„Jest wiele opisów zmaga? typowej rodziny na dorobku, pasjonujšca kryminalna zagadka z tragicznym fina?em, a do tego surowa krytyka naszego wymiaru sprawiedliwo?ci. Mój tato, który podobnie jak g?ówny bohater ksiš?ki, jest by?ym stró?em prawa, z pewno?ciš dodatkowo doceni realizm opisu pracy policjantów, do którego wida?, ?e Darda bardzo si? przy?o?y?.”


2. Nagroda Grabi?skiego dla Stefana Dardy

17 pa?dziernika 2015 roku w Krakowie podczas 3. edycji Krakowskiego Festiwalu Amatorów Strachu Obrzydzenia i Niepokoju (KFASON 2015) og?oszono Laureatów Nagrody Polskiej Literatury Grozy im. Stefana Grabi?skiego za rok 2014. Stefan Darda otrzyma? to najbardziej presti?owe wyró?nienie dla polskich twórców grozy za antologi? „Opowiem ci mrocznš histori?” (kategoria „Ksiš?ka”, g?osowanie Czytelników).


3. Nowe audiobooki


W drugiej po?owie 2015 roku w ksi?garniach pojawi?y si? dwie nowe powie?ci Stefana Dardy w wersji audio. Pierwszš z nich jest czwarta i ostatnia cz??? cyklu powie?ciowego „Czarny Wygon” („Czarny Wygon. Bisy II”), a drugš – wspomniana wy?ej antologia „Opowiem ci mrocznš histori?”. Obie ksiš?ki przeczyta? Roch Siemianowski.


4. Wywiad dla programu „Miejsce do… czytania”

Na poczštku listopada 2015 roku na antenie TVP Rzeszów wyemitowano pierwszy odcinek programu „Miejsce do… czytania”, w którym mo?na obejrze? wywiad ze Stefanem Dardš, po?wi?cony m.in. jego najnowszej powie?ci „Zabij mnie, tato”. Program mo?na obejrze? pod nast?pujšcym linkiem:

 

http://rzeszow.tvp.pl/22556500/odcinek-1


5. Pakiet „Czarny Wygon”

 

W grudniu 2015 roku w ksi?garniach pojawi? si? pakiet „Czarny Wygon”. Jest to specjalne wydanie roztocza?skiego cyklu Stefana Dardy w twardej oprawie (2 tomy w specjalnym kartoniku; drugi tom jest opatrzony pos?owiem niewyst?pujšcym w oprawie mi?kkiej). Cena ok?adkowa pakietu wynosi 49,90 z?, przy czym w niektórych ksi?garniach internetowych naby? go mo?na za kwot? nieznacznie przekraczajšcš 30 z?.


6. Autor Grudnia w plebiscycie strony „Ksiš?ka Zamiast Kwiatka”

 

W organizowanym cyklicznie przez popularnš literackš witryn? „Ksiš?ka Zamiast Kwiatka” plebiscycie, Stefan Darda g?osami Czytelników zosta? wybrany Autorem Grudnia 2015.


7. Opracowanie naukowe w „Creatio Fantastica”

W internetowym magazynie „Creatio Fantastica” (http://creatiofantastica.com/) zosta? opublikowany artyku? naukowy: DŹWI?KI, KTÓRE STRASZ?... AKUSTYCZNY WYMIAR "DOMU NA WYR?BACH" STEFANA DARDY. Jego autorem jest dr hab. Marek Kurkiewicz (Zak?ad Polskiej Literatury Nowoczesnej i Ponowoczesnej w Instytucie Filologii Polskiej i Kulturoznawstwa Uniwersytetu im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy). Ca?o?? tekstu mo?na przeczyta? bezp?atnie po klikni?ciu w poni?szy link:

 

https://creatiofantastica.files.wordpress.com/2015/12/artn-marek-kurkiewicz-dc5bawic499ki-ktc3b3re-straszc485-akustyczny-wymiar-domu-na-wyrc499bach-stefana-dardy.pdf


Kolejne wie?ci wkrótce!
Dodał: Administrator

13.10.2015

Stefan Darda go?ciem krakowskiego KFASON-u!


Serdecznie zapraszamy na trzeciš edycj? KFASON-u, czyli Krakowskiego Festiwalu Amatorów Strachu Obrzydzenia i Niepokoju, który odb?dzie si? 17 pa?dziernika br. (sobota) w Artetece Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie przy ulicy Rajskiej 12 (budynek Ma?opolskiego Ogrodu Sztuki, wej?cie od ul. Szujskiego).

Impreza jest w ca?o?ci po?wi?cona grozie, a sk?ada si? na niš niezwykle bogaty program, który z pewno?ciš usatysfakcjonuje fanów szeroko poj?tego horroru.

Szczególnie zach?camy do udzia?u w panelu dyskusyjnym z udzia?em Andrzeja Pilipiuka i Stefana Dardy na temat:

„Literacki horror z dala od wielkiego miasta”

Rozpocznie si? on o godz. 15.00 (I pi?tro, prowadzenie: Magdalena Szostak z WPB w Krakowie).

Zaplanowano tak?e m.in. liczne prelekcje, spotkania z twórcami (nie tylko literatury), dyskusje oraz pokazy filmów, a dzie? festiwalowy zwie?czy druga Gala Nagrody Polskiej Literatury Grozy im. Stefana Grabi?skiego.

Pe?ny harmonogram zaplanowanych wydarze? znale?? mo?na na umieszczonej poni?ej grafice, która powi?ksza si? po klikni?ciu w niš.

Uwaga – wst?p na wszystkie punkty programu jest bezp?atny!


Dodał: Administrator

14.09.2015

Stefan Darda na Sabat Fiction-Fest w Kielcach!


Serdecznie zapraszamy na konwent fantastyki Sabat Fiction-Fest, który odb?dzie si? w Kielcach w dniach od 18 do 20 wrze?nia br.

W ramach Imprezy zaplanowano trzy punkty programu z udzia?em Stefana Dardy:

- Prelekcja "Jak zwi?kszy? szanse na debiut literacki?” (pištek, 18 wrze?nia, godz. 19.30),

- Prelekcja "Jak powstawa? Czarny Wygon?” (sobota, 19 wrze?nia, godz. 15.30),

- Spotkanie autorskie (sobota, 19 wrze?nia, godz. 20.00).

Szczegó?owe informacje odno?nie imprezy mo?na znale?? pod linkiem:

sabatfiction-fest.pl

 

ZAPRASZAMY!
Dodał: Administrator

08.09.2015

Zbiór ?Opowiem ci mrocznš histori?? nominowany do Nagrody Grabi?skiego!


Z przyjemno?ciš informujemy, ?e antologia „Opowiem ci mrocznš histori?” autorstwa Stefana Dardy w wyniku g?osowania Kapitu?y zosta?a nominowana do Nagrody Polskiej Literatury Grozy im. Stefana Grabi?skiego w kategorii KSI??KA za rok 2014. 

Pe?nš list? nominowanych opowiada? i ksiš?ek znale?? mo?na pod nast?pujšcym linkiem:

www.polskagroza.pl/nominacje-za-rok-2014-przyznane

Og?oszenie laureatów Nagrody b?dzie mia?o miejsce podczas Krakowskiego Festiwalu Amatorów Strachu Obrzydzenia i Niepokoju KFASON 2015, który odb?dzie si? 17 pa?dziernika w Krakowie.
Dodał: Administrator


ARCHIWUM

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
© Stefan Darda 2016

wykonanie: WebDuDi
Strona dopasowana do rozdzielczości 1024x768 lub wyższych